Avís Legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és l’Associació Cultural Acampada Jove, associació inscrita amb el número 33.145 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 22 de setembre de 2006, amb adreça a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, amb CIF núm. G- 64256340, telèfon 93 319 20 58, a/e: [email protected]

Condicions d’ús de la pàgina web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, l’Acampada Jove es reserven la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimin oportunes.
 • La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a l’Acampada Jove mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a l’Acampada Jove o a tercers.
 • L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web.
 • L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de l’Acampada Jove, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de l’Acampada Jove, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts.
 • L’Acampada Jove no garanteixen que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsables dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de l’Acampada Jove els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web acampadajove.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a l’Acampada Jove l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de l’Acampada Jove, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

Reserva de drets

L’Acampada Jove expliciten una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, l’Acampada Jove s’oposen expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l’Acampada Jove. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació de la pàgina acampadajove.cat o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a acampadajove.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a acampadajove.cat conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web acampadajove.cat.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Acampada Jove, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Acampada Jove, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Exclusió de responsabilitat

L’Acampada Jove no es responsabilitzen dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L’Acampada Jove no assumeixen cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes.

L’Acampada Jove no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclouen, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

L’Acampada Jove no garanteixen que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declinen tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Continguts

Les persones usuàries de la pàgina web de l’Acampada Jove podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, l’Acampada Jove no garanteixen cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web de l’Acampada Jove seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de l’Acampada Jove. En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web de l’Acampada Jove, l’usuari o usuària està atorgant a favor de l’Acampada Jove una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web de l’Acampada Jove.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. L’Acampada Jove no subscriuen cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant l’Acampada Jove queden excloses expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web de l’Acampada Jove) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a l’Acampada Jove utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de l’Acampada Jove.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a l’Acampada Jove la llicència indicada en aquest apartat.

Quan l’Acampada Jove tinguin coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserven el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podran eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.