Dret d’admissió i permanència

A les activitats musicals i extramusicals de l’Acampada Jove

En aplicació del que estableix l’article 50 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, l’Associació Cultural Acampada Jove en la seva condició d’entitat organitzadora del Festival ACAMPADA JOVE, estableix les següents condicions d’admissió i permanència a les activitats musicals i extramusicals del Festival:

 

  1. L’organització es reserva el dret d’admissió al Festival.
  2. L’organització no limita l’edat d’accés al Festival, però informa que les persones menors de 18 anys estaran identificades amb un braçalet, ja que en el Festival no se serveixen begudes alcohòliques a les persones menors d’edat. L’organització podrà sol·licitar en tot moment a qualsevol persona assistent al Festival, l’exhibició d’un document d’identitat a l’efecte de tenir constància de la seva edat.
  3. Les persones menors de 16 anys d’edat hauran (i) d’anar acompanyades d’una persona major d’edat, (ii) de comprar l’entrada corresponent, i (iii) de lliurar el Document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de persones menors de 16 anys, document que es pot descarregar a l’apartat de persones menors de 16 anys de la pàgina web. La persona menor de 16 anys haurà de dur visible el distintiu que indica la seva minoria d’edat (braçalet) en tot moment, a més de conservar en tot moment una còpia del Document d’autorització d’accés, responsabilitat i vetlla de persones menors de 16 anys.
  4. L’organització expulsarà qualsevol persona que incompleixi aquestes condicions d’admissió i permanència al Festival ACAMPADA JOVE, sense que això generi cap dret de devolució de l’import de l’abonament.
  5. Per raons de seguretat, per a accedir al recinte on se celebrin tant les activitats musicals com les extramusicals, el públic serà registrat a l’entrada, i no es permetrà la introducció d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.
  6. L’organització podrà denegar l’accés o expulsar del recinte aquelles persones que (i) puguin provocar o hagin provocat situacions de risc, perill, baralles, aldarulls o comportaments anàlegs; (ii) puguin dificultar o hagin dificultat el normal desenvolupament dels espectacles; (iii) portin substàncies estupefaents o es trobin, segons criteri de l’organització, en estat d’intoxicació aparent o potencial; i, en tot cas, (iv) no segueixin les instruccions que dicti l’organització.