Dret d’admissió

A les activitats musicals i extramusicals de l’Acampada Jove

En aplicació del que estableix l’article 50 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, l’organització en la seva condició d’organitzadora de l’Acampada Jove, estableix les següents CONDICIONS D’ADMISSIÓ a les activitats musicals i extramusicals de l’Acampada Jove:

  1. L’organització es reserva el dret d’admissió al Festival.
  2. L’organització de l’Acampada Jove no limita l’edat d’accés al Festival, però informa que les persones menors de 18 anys estaran identificades amb un braçalet, ja que en el Festival no se serveixen begudes alcohòliques a les persones menors d’edat. Els membres de l’organització podran en tot moment sol·licitar a qualsevol persona assistent al Festival l’exhibició d’un document d’identitat a l’efecte de tenir constància de la seva edat.
  3. Les persones menors de 16 anys d’edat hauran (i) d’anar acompanyades d’una persona major d’edat, (ii) comprar l’entrada que correspongui al menor, i (iii) aportar el document d’autorització, d’accés, responsabilitat i vetlla, autorització que es pot descarregar a l’apartat d’autorització d’accés de persones menors de 16 anys.
    La persona menor de 16 anys, a més del braçalet, haurà de portar en tot moment durant la seva permanència al recinte de l’Acampada Jove, una acreditació visible en què es registrarà el seu nom i cognoms, a més de les dades del seu pare/mare/tutor o persona major d’edat acompanyant, i el número de telèfon de contacte d’aquest últim.
  4. L’organització expulsarà qualsevol persona que incompleixi els requisits d’accés i/o permanència a l’Acampada Jove, i sense que això generi cap dret de devolució de l’import de l’entrada abonada.
  5. Per accedir al recinte on se celebrin tant les activitats musicals com les extramusicals, el públic serà registrat a l’entrada, i no es permetrà la introducció d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.
  6. L’organització podrà denegar l’accés o expulsar del recinte aquelles persones que (i) puguin provocar o hagin provocat situacions de risc, perill, baralles, aldarulls o comportaments anàlegs; (ii) puguin dificultar o hagin dificultat el normal desenvolupament dels espectacles; (iii) portin drogues o es trobin segons criteri de l’organització en estat d’intoxicació aparent o potencial; i, en tot cas, (iv) no segueixin les instruccions que en tot moment dicti l’organització.
  7. L’organització en cap dels casos anteriors retornarà l’import satisfet a aquelles persones a qui se’ls hagi denegat l’accés o que siguin expulsades de qualsevol dels recintes del Festival.