Avís Legal

26/02/2023

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.acampadajove.cat és l’Associació Cultural Acampada Jove, associació inscrita amb el número 33.145 del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 22 de setembre de 2006, amb adreça a 08770-Sant Sadurní d’Anoia, al carrer Marc Mir 15, amb CIF núm. G-64256340, i a/e: [email protected].

Descripció de l’activitat

Mitjançant aquesta pàgina web, l’Associació Cultural Acampada Jove informa i fa pública informació relativa a l’activitat de l’Associació.

Aquesta pàgina web es dirigeix a les persones sòcies, clients, proveïdors, col·laboradors, artistes col·laboradors, així com a totes les persones usuàries que consultin la pàgina.

Condicions d’ús del lloc web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 • L’accés i l’ús del lloc web són lliures i gratuïts, sense perjudici del cost derivat de la connexió telefònica i dels mitjans emprats per establir-ne la connexió. Tanmateix, l’Associació Cultural Acampada Jove es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.
 • La totalitat de la informació facilitada per la persona usuària a través d’aquest lloc web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a l’Associació Cultural Acampada Jove mitjançant els formularis d’aquest lloc web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a l’Associació Cultural Acampada Jove o a tercers.
 • La persona usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.
 • Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.
 • La persona usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de l’Associació Cultural Acampada Jove, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.
 • La persona usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquest lloc web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de l’Associació Cultural Acampada Jove, dels seus membres o de qualsevol persona usuària del lloc web.
 • Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.
 • L’Associació Cultural Acampada Jove no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
 • L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Preus i pagaments

Les persones usuàries podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per l’Associació Cultural Acampada Jove. Generalment, els pagaments d’imports es realitzaran mitjançant domiciliació bancària, codi numèric, transferència, targeta de crèdit/dèbit o a través de TPV virtual de pagament segur.

Els pagaments de les compres per TPV virtual es fan mitjançant canals amb tots els sistemes d’encriptació i seguretat de transferència de dades d’acord amb el protocol SSL, de manera que les dades personals de la persona usuària gaudeixen en tot moment de la protecció d’aquests canals.

L’Associació Cultural Acampada Jove compleix amb la normativa PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

L’Associació Cultural Acampada Jove pot establir diferents condicions de pagament, incloent la gestió de pagaments a través de tercers.

Així mateix, Associació Cultural Acampada Jove es reserva el dret de modificar o actualitzar aquestes condicions de pagament en qualsevol moment, informant en tot cas a la persona usuària de forma expressa en un termini raonable.

En cas que les inscripcions a esdeveniments organitzats per l’Associació Cultural Acampada Jove estiguin sotmeses a pagament de tarifes o preus, les persones usuàries prèviament hauran de conèixer i acceptar els termes econòmics que siguin corresponents en cada moment.

L’Associació Cultural Acampada Jove tampoc es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de la persona usuària que es derivi de l’accés o ús de la pàgina web o plataforma de pagament.

És imprescindible que es comuniqui a l’Associació Cultural Acampada Jove qualsevol incidència en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, via correu electrònic a [email protected].

Si no es compleixen aquestes condicions, l’Associació Cultural Acampada Jove no assumirà cap responsabilitat.

Modificacions i devolucions

 • L’import de les inscripcions a esdeveniments organitzats per l’Associació Cultural Acampada Jove no seran reemborsables ni transferibles.
 • Els diners referents a una devolució seran retornats principalment per mitjà d’una transferència bancària.
 • El termini de devolució de l’import serà tan breu com sigui possible i no sobrepassarà en cap cas els trenta (30) dies.
 • És imprescindible que es comuniqui a l’Associació Cultural Acampada Jove qualsevol incidència en el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, via correu electrònic a [email protected].
 • Davant els canvis que la persona usuària sol·liciti es cobrarà la diferència que hi hagi de preu.
 • Quan per causes imputables a l’Associació Cultural Acampada Jove, directes o indirectes, no se celebrés l’esdeveniment organitzat, es retornarà l’import mitjançant el mètode que resulti més àgil en cada moment.

L’Associació Cultural Acampada Jove pot establir diferents condicions de modificacions i devolucions, incloent la gestió a través de tercers.

Condicions de registre d’usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el registre d’usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis pot estar condicionada al registre previ d’usuari.

Les dades introduïdes per la persona usuària, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

La persona usuària registrada serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

L’Associació Cultural Acampada Jove es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

Privadesa de les dades

L’Associació Cultural Acampada Jove es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i l’Associació Cultural Acampada Jove es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La Política de protecció de dades de l’Associació Cultural Acampada Jove es pot consultar en el següent enllaç (http://www.acampadajove.cat/politicaprotecciodades).

Política de cookies (galetes)

L’Associació Cultural Acampada Jove utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web de l’Associació Cultural Acampada Jove, la persona usuària consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La Política de cookies de l’Associació Cultural Acampada Jove es pot consultar en el següent enllaç (http://www.acampadajove.cat/politicacookies).

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de l’Associació Cultural Acampada Jove els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web acampadajove.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a l’Associació Cultural Acampada Jove l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de l’Associació Cultural Acampada Jove, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

Reserva de drets

L’Associació Cultural Acampada Jove explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del Text refós de la llei de propietat intel·lectual, l’Associació Cultural Acampada Jove s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l’Associació Cultural Acampada Jove. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de la persona usuària en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació del lloc web acampadajove.cat o qualsevol contingut de les seves pàgines en una finestra que no pertanyi a acampadajove.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc.
 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a acampadajove.cat conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’Associació Cultural Acampada Jove, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Associació Cultural Acampada Jove, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • La persona usuària podrà visualitzar els continguts d’aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Exclusió de responsabilitat

L’Associació Cultural Acampada Jove no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

L’Associació Cultural Acampada Jove no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.

L’Associació Cultural Acampada Jove no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

L’Associació Cultural Acampada Jove no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris

Les persones usuàries del lloc web de l’Associació Cultural Acampada Jove podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter, entre altres. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda al lloc web de l’Associació Cultural Acampada Jove són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de l’Associació Cultural Acampada Jove.

L’Associació Cultural Acampada Jove no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de l’Associació Cultural Acampada Jove, i per tant, l’Associació Cultural Acampada Jove queda excloses expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts

Les persones usuàries del lloc web de l’Associació Cultural Acampada Jove podrà enviar continguts. La persona usuària entén que, amb independència de què aquests continguts siguin publicats, l’Associació Cultural Acampada Jove no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

La persona usuària que hagi enviat continguts al lloc web de l’Associació Cultural Acampada Jove seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de l’Associació Cultural Acampada Jove. En el moment de carregar o publicar continguts en una pàgina web de l’Associació Cultural Acampada Jove, la persona usuària està atorgant a favor de l’Associació Cultural Acampada Jove una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats al lloc web l’Associació Cultural Acampada Jove.

La persona usuària i accepta ser l’única responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. L’Associació Cultural Acampada Jove no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant l’Associació Cultural Acampada Jove queda excloses expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

La persona usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per al lloc web l’Associació Cultural Acampada Jove) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a l’Associació Cultural Acampada Jove utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

La persona usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de l’Associació Cultural Acampada Jove.

La persona usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de la persona usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a l’Associació Cultural Acampada Jove la llicència indicada en aquest apartat.

Quan l’Associació Cultural Acampada Jove tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserven el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits estipulats i podran eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.